Privacy Statement - Advocaten

 

De orde van advocaten Rotterdam bestaat uit alle advocaten die kantoor houden binnen het arrondissement Rotterdam. De orde van advocaten Rotterdam wordt bestuurd door de raad van de orde met als voorzitter de deken (hierna gezamenlijk: de Orde, wij, onze, ons).

Wij respecteren uw privacy en uw persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. In dit Privacy Statement leest u hoe de orde omgaat met persoonsgegevens van (aspirant) advocaten.

Dit Privacy Statement is op u van toepassing wanneer u een beëdigingverzoek indient bij de raad van de orde en wanneer u als advocaat staat ingeschreven in het arrondissement Rotterdam. Wanneer u meer wilt weten over de wijze waarop de orde persoonsgegevens van rechtzoekenden verwerken, kunt u het Privacy Statement Rechtzoekende raadplegen.

 

Verwerkingsverantwoordelijken

De raad van de orde en de deken zijn gezamenlijk verantwoordelijken ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. De raad van de orde en de deken kunnen samen de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststellen. Zij worden daarin ondersteund door het bureau van de orde van advocaten van Rotterdam.

Naast de raad van de orde en de deken kunnen uw persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), waarvan het bestuur wordt gevormd door de algemene raad. De algemene raad is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke en kan uw persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden verwerken. Wanneer u meer wilt weten over de NOvA en de wijze waarop de NOvA is ingericht en uw persoonsgegevens verwerkt, raden wij u aan om de website van de NOvA te bezoeken.

 

Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen via het bureau van de orde van advocaten Rotterdam. Ons adres is Westblaak 180, 3012 KN in Rotterdam. Telefonisch kunt u het bureau van de Orde bereiken op 010 – 760 55 00  en per e-mail via deken@advocatenorde-rotterdam.nl.

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, mevrouw mr. C.M. IJsselstein. U kunt met haar contact opnemen via de contactgegevens van het bureau van de orde van advocaten Rotterdam.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De raad van de orde heeft als kerntaak het houden van toezicht op de advocaten in het arrondissement. De deken is de voorzitter van de raad van de orde. Daarnaast heeft de deken een eigen wettelijke en toezichthoudende taak, behandelt hij klachten en geeft hij adviezen. Vaak doet de deken dit gezamenlijk met het bureau van de Rotterdamse orde van advocaten.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerkt hangt nauw samen met de (wettelijke) kerntaken. Deze doeleinden zijn:

 

Beëdiging, stage en opleiding

 • Afhandelen van beëdigingverzoeken, controle van overgelegde documenten.
 • Controle voortgang stage.
 • Beoordelen of inschrijving op het tableau kan worden voortgezet/ beoordeling einde stage.
 • Aanbieden van begeleiding, al dan niet via het patronaat of de mentor.
 • Monitoren en verbeteren van kwaliteit van opleiding en begeleiding.
 • Bemiddelen bij geschillen met betrekking tot de stageperiode.
 • Verzorgen en verbeteren van permanente opleiding van advocaten en bijhouden van resultaten via de Stichting opleiding advocaten arrondissement Rotterdam.

 

Registreren van advocaten

 • Bijhouden van de mutaties/ controleren van de mutaties van BAR.
 • Bijhouden of advocaten voldoen aan de op hen rustende verplichtingen.
 • Berekenen, controleren en innen hoofdelijke omslag.
 • Contact onderhouden met de advocaten, waaronder het sturen van facturen en uitnodigingen.
 • Informatie bieden aan rechtzoekenden.
 • Uitvoering geven aan de Advocatenwet, de Verordening op de Advocatuur en andere geldende wet­en regelgeving.

 

Toezicht houden op de advocatuur

 • Controle op naleving van Advocatenwet, Verordening op de Advocatuur, Gedragsregels advocatuur, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en andere geldende wet­en regelgeving door advocaten.
 • Adviseren van advocaten inzake hun beroepsuitoefening en de invulling van wet- en regelgeving en Gedragsregels advocatuur.
 • Aanwijzing van een advocaat ex artikel 13 Advocatenwet.
 • Uitvoeren van kantoorbezoeken ten behoeve van toezicht en controle.
 • Handhaven op grond van de Algemene wet bestuursrecht.
 • Bemiddelen bij geschillen tussen advocaten onderling en tussen advocaten en derden.
 • Overige werkzaamheden ten behoeve van de integriteit van de beroepsgroep, het uitvoeren van de Advocatenwet, de Verordening op de Advocatuur de Gedragsregels advocatuur, de Wwft en andere relevante wet- en regelgeving.

 

Afhandeling van (tuchtrechtelijke) klachten

 • Ontvangst, onderzoeken, beoordelen en doorsturen van (tuchtrechtelijke) klachten.
 • In der minne schikken van een (tuchtrechtelijke) klacht, bemiddeling.
 • Klachten voorleggen aan de bevoegde organen, zoals de raad van discipline.
 • Innen van griffierecht.
 • Informatievoorziening ten aanzien van (tuchtrechtelijke) klachten.
 • Bijhouden administratie van (tuchtrechtelijke) klachten en het verloop van de procedure.

 

Informatievoorziening

 • Advocaten op de hoogte houden van nieuws over de Rotterdamse orde van advocaten en daaraan gelieerde organisaties, waaronder de stichting Jonge Balie Activiteiten Rotterdam en Stichting opleiding advocaten arrondissement Rotterdam.
 • Voldoen aan uw verzoeken, waaronder informatieverzoeken en verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob).
 • Informeren over relevante ontwikkelingen voor de uitoefening van de praktijk.
 • Informeren over opleidingen.

 

Naleven van wet- en regelgeving

 • Interne controle en beveiliging.
 • Naleven van wet- en regelgeving, waaronder de Advocatenwet, de Verordening op de Advocatuur en Gedragsregels advocatuur.
 • Afhandeling van verzoeken, claims en klachten gericht tegen de orde.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van (aspirant) advocaten?

De orde kan verschillende (categorieën) van persoonsgegevens van u verwerken. Welke persoonsgegevens de orde van u verwerkt hangt af van de relatie die u met de orde heeft.

 

Gegevens die de orde van u kan verwerken wanneer u een verzoek tot beëdiging indient.

Voorletters, voor- en achternaam, titel(s), adres en woonplaats, nationaliteit, land van herkomst, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, naam van het advocatenkantoor waar u uw werkzaamheden zal verrichten, geslacht, naam en contactgegevens van uw (buiten) patroon, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), diploma’s, arbeidsovereenkomst, CV, (geplande) datum van beëdiging, gegevens over (tuchtrechtelijke) veroordelingen en de besluiten genomen door de NOvA en/of de orden uit andere arrondissementen, overige gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van uw verzoek tot beëdiging.

 

Gegevens die de orde van u kan verwerken als u bij de orde staat ingeschreven als advocaat

Gegevens die wij hebben verkregen bij uw verzoek tot beëdiging, eventueel afkomstig vanuit de orde van een ander arrondissement, alsmede: BAR-nummer, aanvang en duur van de inschrijving op het tableau, gegevens over het kantoor waar u werkzaam bent, verklaringen omtrent (tuchtrechtelijke) veroordelingen, faillissementen en schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, gegevens vastgelegd in stagedossiers waaronder verslagen over verloop van de stage en begeleidingsplannen, besluiten en beschikkingen afkomstig van de NOvA, of de bevoegde organen van orden in andere arrondissementen, datum van stageverklaring eventuele bijzonderheden daarbij, gegevens over opleidingen en opleidingsmaatregelen, benoemingen waaronder benoeming tot advocaat bij de Hoge Raad, gegevens over vragen of klachten door de advocaat, nevenactiviteiten, rechtsgebieden die de advocaat beoefent, lidmaatschappen van (specialisten) verenigingen, inkomensgegevens, categorieverklaring, gegevens over betalingen aan de Rotterdamse orde van advocaten, overige gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

 

Gegevens die wij van u kunnen verwerken gedurende uw advocaat-stage

Gegevens die wij van u kunnen verwerken als u staat ingeschreven bij ons advocaat, alsmede: datum van uw beëdiging, aanvang en duur van de opleiding, opleidingsresultaten, beoordelingsrapporten, processtukken en andere documenten waaruit optreden in rechte blijkt, informatie afkomstig van uw patroon, voortgangsinformatie, informatie over klachten en bezwaren, gegevens van de mentor, (geplande) datum van de stageverklaring, overige gegevens die (het verloop van) uw advocaat-stage betreffen.

 

Gegevens die de orde verwerkt van advocaten waartegen een klacht is ingediend of waartegen handhavend wordt/is opgetreden.

Gegevens die wij van u kunnen verwerken als u staat ingeschreven bij ons als advocaat, alsmede de datum waarop een klacht is ingediend, gegevens over de klacht en de inhoud daarvan, gegevens over de indiener van de klacht, of de klacht is ingediend bij een geschillencommissie, gegevens over beoordeling en afhandeling van de klacht, gegevens over overtredingen, (tuchtrechtelijke) handhaving en beslissingen, opgelegde sancties, besluiten en beschikkingen genomen door de raad van discipline en het hof van discipline, (bevoegde organen van) de NOvA, de orden in andere arrondissementen of andere relevante bevoegde bestuursorganen, gegevens over (strafrechtelijke) veroordelingen en aangiften, informatie over het al dan niet voldoen aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Advocatenwet en de Wwft.

 

Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?

De orde verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. De orde zal uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze taak van algemeen belang, die in ieder geval gelegen is in het bevorderen van een behoorlijke uitoefening van de rechtspraktijk. De wettelijke taken zijn onder andere vastgelegd in de Advocatenwet, de Verordening op de Advocatuur, de Gedragsregels advocatuur en de Wwft.

Voor zover het verwerken van persoonsgegevens buiten onze wettelijke taken valt, zal de orde uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Met wie kan de orde uw persoonsgegevens delen?

In sommige gevallen maakt de orde gebruik van derde partijen die namens de orde persoonsgegevens verwerken. Het kan bijvoorbeeld gaan om hosting partijen en leveranciers van onze IT systemen. Dit zijn zogenaamde verwerkers. De orde selecteert deze derde partijen zorgvuldig en de orde maakt met deze verwerkers afspraken over onder andere beveiliging om te garanderen dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de raad van de orde en de deken en worden daarbij ondersteund door de medewerkers van het bureau van de Rotterdamse orde van advocaten.

De orde kan uw persoonsgegevens ten behoeve van uw inschrijving op het tableau delen met de NOvA. Daarnaast kan de orde uw persoonsgegevens delen met de orden van andere arrondissementen, bijvoorbeeld wanneer u in een ander arrondissement ingeschreven wilt worden.

Wanneer u advocaat-stagiaire bent, kan de orde bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan uw (buiten) patroon of mentor. Ook kan de orde uw persoonsgegevens delen met Stichting Justitia en Stichting Jonge Balie Activiteiten Rotterdam.

Ten behoeve van uw (permanente) opleiding kan de orde persoonsgegevens delen met Stichting opleiding advocaten Rotterdam. De Stichting opleiding advocaten arrondissement Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om u opleidingen aan te bieden in het kader van uw beroepsuitoefening.

Ter uitvoering van de wettelijke taken kan de orde uw persoonsgegevens delen met de raad van discipline, hof van discipline, rechtbank, gerechtshof en overige bevoegde autoriteiten.

 

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden in Nederland verwerkt. De orde zal uw persoonsgegevens in beginsel niet verstrekken aan organisaties of instellingen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd.

 

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

De orde heeft verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die de orde van u verwerkt te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligt de orde de systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en hanteert de orde een intern autorisatieproces om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot uw persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaart de orde uw persoonsgegevens?

De orde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Hierbij houdt de orde er rekening mee, dat voor de behoorlijke uitoefening van de rechtspraktijk nodig is om uw persoonsgegevens langer te bewaren dan de duur van uw inschrijving op het tableau. Uw persoonsgegevens worden bewaard en vernietigd volgens de regels uit de archiefwet (nationaalarchief.nl).

De orde dient bijvoorbeeld gegevens over het behalen van uw stageverklaring 70 jaar te bewaren. Wanneer er een klacht tegen u is ingediend, dient de orde de gegevens over deze klacht tot 70 jaar na afhandeling te bewaren, afhankelijk van de gevolgde procedure. Klachten die worden ingetrokken of niet naar de raad van discipline of het hof van discipline gaan, worden maximaal 10 jaar na het besluit bewaard.

 

Uw rechten als betrokkene

Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u in beginsel het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. De orde merkt op dat deze rechten niet absoluut zijn, en de orde steeds een afweging zullen moeten maken tussen de (toezichthoudende) taken en uw rechten en vrijheden.

Wanneer u uw rechten uitoefent, kunt u uw verzoek sturen aan het contactadres in dit Privacy Statement. Geef daarbij duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. De orde kan u aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren.

 

Klachten

Als u vragen of klachten hebt over de wijze waarop de orde met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact met ons opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in dit Privacy Statement. De orde helpt u graag met het vinden van een oplossing.

Indien wij niet samen tot een oplossing kunnen komen en u van mening blijft dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u hier vinden.

 

Aanpassingen

De orde kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u aan om dit regelmatig te raadplegen.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 13 januari 2022.

 

Het privacy statement voor advocaten kunt u hier downloaden.