De BEëdiging

 

ALGEMEEN

Wanneer u in Nederland als advocaat werkzaam wilt zijn en u niet reeds advocaat bent in de EU/EER of Zwitserland, dient u te worden beëdigd door de rechtbank van het arrondissement waarin u kantoor wilt houden. Uw verzoek tot beëdiging richt u aan de raad van de orde in het betreffende arrondissement. Na uw beëdiging wordt u ingeschreven op het tableau van de Nederlandse orde van advocaten. Wanneer dit heeft plaatsgevonden, bent u gerechtigd tot het voeren van de titel van advocaat.

De procedure vanaf de ontvangst van een compleet beëdigingsverzoek tot aan de beëdiging duurt ongeveer vier tot acht weken, mits alle ontvangen documenten in orde zijn bevonden en er geen bijzonderheden zijn gebleken. Voor stagiaire-ondernemers en een advocaat-stagiaire in dienstbetrekking als bedoeld in artikel 5.9 sub e, f of g van de Verordening op de advocatuur kan een langere duur gelden.

 

DEADLINES EN TIMING

De beroepsopleiding advocaten (BA) start twee keer per jaar, op 1 maart en 1 september. Voor deelname dient u advocaat te zijn en uw beëdiging dient dus uiterlijk in februari respectievelijk augustus plaats te vinden. 

Om aan de voorjaarscyclus van de BA deel te kunnen nemen dient u uiterlijk 1 december van het daaraan voorafgaande jaar uw beëdigingsverzoek in te dienen. Bovendien dient u zich uiterlijk 1 januari te hebben aangemeld voor de BA. 

Voor de najaarscyclus is de deadline voor indiening van het beëdigingsverzoek 1 juni. Aanmelding voor de BA dient uiterlijk 1 juli plaats te vinden. 

Als u voltijds werkt, duurt de stage drie jaar. De BA duurt bij voorspoedig verloop twee jaar en drie maanden maar vertraging is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer u een herkansing nodig heeft of door ziekte een examenmogelijkheid mist. Wij raden daarom aan om u pas kort voor de start van de BA te laten beëdigen. Anders bestaat het risico dat u tijd te kort komt om de BA tijdig af te ronden en daardoor geschrapt wordt van het tableau (artikel 8c lid 3 Advocatenwet). U dient dan wel op zoveel mogelijk beëdigingsdata beschikbaar te zijn in de twee maanden voor de start van de BA. Bij beperkte beschikbaarheid loopt u het risico dat u niet tijdig wordt beëdigd. Wordt u stagiaire in loondienst, dus geen stagiaire-ondernemer? Houd er dan bij het bepalen van uw beschikbaarheid rekening mee dat uw dienstverband moet zijn ingegaan voor uw beëdiging.

In de rubriek Opleiding en stage kunt u meer informatie lezen over de aanmelding voor de BA. 

 

Het Beëdigingsverzoek

Het beëdigingsverzoek dient u in via het webformulier verzoek tot beëdiging. Als het verzoek is ontvangen, krijgt u automatisch een bevestiging. 

Bij het beëdigingsverzoek moeten de navolgende documenten als aparte bijlagen worden geüpload. Voor zover het webformulier daar geen mogelijkheid voor biedt, kunt u ze als pdf nazenden door te antwoorden (replyen) op de voornoemde ontvangstbevestiging. 

  1. Uw geldige paspoort of identiteitskaart, met doorhaling van het burgerservicenummer. Een rijbewijs voldoet niet als identiteitsbewijs.
  2. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of een ingevuld aanvraagformulier VOG. Over de VOG volgt hierna meer informatie.
  3. Uw curriculum vitae.
  4. Een recente pasfoto.
  5. Uw bachelor- en masterdiploma, of uw doctoraaldiploma, met alle diplomasupplementen (cijferlijsten). Indien van toepassing dient u een civiel effect verklaring mee te sturen, en bij een HBO-bachelordiploma tevens een scan van de afronding van het schakelprogramma universiteit met cijferlijst.
  6. Een uittreksel uit het DUO-diplomaregister van de bachelor en master (www.duo.nl). Indien geen uittreksel via DUO kan worden verkregen, zoals bij diploma’s behaald vóór 1996, dient u met het Bureau van de Rotterdamse orde van advocaten een afspraak te maken om de originele diploma’s in persoon te tonen. Indien u nog niet over de masterdiploma beschikt, kunt u het beëdigingsverzoek indienen met een afstudeerverklaring voor de master, maar uitsluitend in de periode van 1 tot en met 15 juni voor een beëdiging voor 1 september van hetzelfde jaar, en in de periode 1 tot en met 15 december voor een beëdiging voor 1 maart van het volgende jaar. Zodra het masterdiploma is ontvangen, moet deze met alle diplomasupplementen (cijferlijsten) en een uittreksel uit het DUO-diplomaregister van de master zo spoedig mogelijk gemaild worden naar raad@advocatenorde-rotterdam.nl. Deze afwijkende procedure kan overigens te allen tijde worden ingetrokken of aangepast. 
  7. Een verzoek tot goedkeuring stage en patroon.
  8. Indien van toepassing, het bewijs dat uw beoogd patroon een patroonscursus heeft gevolgd.
  9. De voor de stage relevante, ondertekende overeenkomst(en) met de beoogd patroon of zijn kantoor, waarbij kan worden gedacht aan de arbeidsovereenkomst en/of de stageovereenkomst en/of de samenwerkingsovereenkomst.
  10. Het stagebegeleidingsplan, waarin wordt beschreven op welke wijze u als advocaat-stagiaire zult worden begeleid. Bij het opstellen kan het document stagebegeleidingsplan 2016 ter inspiratie dienen, evenals de checklist best practice patroons van de Nederlandse orde van advocaten. 

Door een stagiaire-ondernemer dienen nadere stukken te worden toegezonden, waarvoor wordt verwezen naar artikel 1 lid 3 van de beleidsregel stage en patronaat 2023

Deze beleidsregel stelt onder meer eisen aan de patroon en ook aan de arbeidsovereenkomst van stagiaires in loondienst. U wordt verzocht kennis te nemen van de beleidsregel en te zorgen dat de aan te leveren documenten daarmee in overeenstemming zijn. Dit voorkomt vertraging in de behandeling van het beëdigingsverzoek. 

Pas als het beëdigingsverzoek compleet is ontvangen, dus met alle benodigde stukken inclusief originele VOG, geldt het als ingediend. De raad van de orde beoordeelt vervolgens of uw verzoek in behandeling kan worden genomen (artikel 4 Advocatenwet). 

 

de VOG

Zoals hierboven aangegeven moet uw beëdigingsverzoek vergezeld gaan van de VOG of een ingevuld aanvraagformulier VOG. De VOG dient bovendien in origineel toegezonden te worden aan het Bureau van de Rotterdamse orde van advocaten (Westblaak 180, 3012 KN Rotterdam). 

De VOG wordt verstrekt door de dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (www.justis.nl). Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van tien jaren. Dit houdt verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt. 

Het meest recente aanvraagformulier voor het aanvragen van een VOG vindt u op de website van Justis. Toelichtingen bij het formulier en het screeningsprofiel staan eveneens op de website van Justis. 

De VOG mag bij de indiening van het beëdigingsverzoek niet ouder zijn dan drie maanden. Het adres dat vermeld staat op de VOG moet overeenkomen met het adres dat vermeld staat in het beëdigingsverzoek. Als dat niet het geval is, dient u een origineel uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie bij het beëdigingsverzoek te voegen. 

Indien u op het moment van het indienen van het beëdigingsverzoek ingeschreven staat in het buitenland, dan moet een buitenlandse VOG met vermelding van hetzelfde adres als in het beëdigingsverzoek worden overgelegd. Doorgaans is dat een politieverklaring waaruit blijkt dat uw naam niet in een strafregister voorkomt. 

Houdt u er rekening mee dat het aanvragen van een VOG een flink aantal weken kan duren. 

 

NADERE VOORWAARDEN

Voordat de raad van de orde uw beëdigingsverzoek in behandeling neemt dient u kennis te maken met enkele van zijn leden, waaronder de deken. Na indiening van het beëdigingsverzoek ontvangt u per e-mail informatie over de gang van zaken bij deze kennismaking. 

Als u wilt starten als advocaat-stagiaire, dient voorts de verzochte stage en het beoogde patronaat door de raad van de orde te zijn goedgekeurd. U ontvangt per e-mail bericht zodra de raad hierover een beslissing heeft genomen. 

 

DE beëdiging en inschrijving

Als u aan alle voorwaarden voor beëdiging heeft voldaan, zendt de raad van de orde een kopie van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Rotterdam. U ontvangt hiervan per e-mail bericht. De rechtbank neemt vervolgens contact met u op en laat u weten op welke datum u beëdigd zult worden. De beëdiging vindt plaats tijdens een openbare zitting door een enkelvoudige kamer. 

De beëdigingszitting wordt doorgaans gehouden op de eerste en derde vrijdag van de maand, in de namiddag. Tijdens de beëdiging dient u een toga te dragen. Deze kunt u zo nodig huren bij de rechtbank. In verband met de privacy van rechtbankbezoekers mogen uitsluitend in de zittingszaal foto’s worden gemaakt. 

De beëdiging vindt plaats op requisitoir van het Openbaar Ministerie en nadat u ter zitting de eed of belofte heeft afgelegd (artikel 3 leden 2 en 3 Advocatenwet). 

De griffier van de rechtbank informeert de secretaris van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten over uw beëdiging, zodat u kan worden ingeschreven op het tableau. 

 

ADVOCATENPAS

Na de beëdiging bent u verplicht een advocatenpas aan te vragen. 

 

CONTACT

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. van der Wel-Bouwhuis of mevrouw A. Sarier van het Bureau van de Rotterdamse orde van advocaten (T: 010 - 760 55 00, E: raad@advocatenorde-rotterdam.nl).