WWFT

 

Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gewijzigd. In de wet is een aantal open normen opgenomen. De dekens van de verschillende arrondissementen hebben een deel van deze open normen ingevuld en hebben in het Dekenberaad van 16 januari 2019 uniform toezichtbeleid vastgesteld. De tekst van de beleidsregel wordt hierbij gepubliceerd. Tevens is een voorbeeld gemaakt van risicoprofielen die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van risicobeleid als bedoeld in de beleidsregel. Dit voorbeeld wordt gepubliceerd op de website van de Nederlandse orde van advocaten en kan via onderstaande link worden geraadpleegd.

 

(volgend onderdeel is onder constructie) 

Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

De lokale deken is sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding  samengesteld. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft. Meer informatie hierover kan op de site van de Nederlandse orde van advocaten worden gevonden. 

 

Op wie is de Wwft van toepassing

De Wwft is van toepassing op advocaten en advocatenkantoren voor zover zij zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij (artikel 1a, vierde lid, onderdeel c, onder 1º):

 

 

De Wwft is ook van toepassing op advocaten en advocatenkantoren voor zover zij zelfstandig onafhankelijk beroeps-of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie (artikel 1a, vierde lid, onderdeel c, onder 2º).

 

Op wie is de Wwft niet van toepassing

De Wwft is niet van toepassing op advocaten en advocatenkantoren voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (artikel 1a, vijfde lid). Deze zogenaamde procesvrijstelling geldt ook indien de dienstverlening één van de hiervoor genoemde diensten betreft.

Dit betekent dat advocaten die werkzaamheden verrichten als bedoeld in artikel 1a, vijfde lid, van de Wwft, niet gehouden zijn de bepalingen van deze wet toe te passen. In deze gevallen bestaat dus ook geen meldplicht van een ongebruikelijke transactie aan de FIU-Nederland.

 

Kenniscentrum Wwft

Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft, dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse orde van advocaten, via 070 - 416 61 29 of wwft@advocatenorde.nl.

 

Wwft - Orde van advocaten arrondissement Rotterdam

Per 1 januari 2015 is de deken van de orde in het arrondissement belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. De in de Wwft genoemde voorschriften kan de deken daarnaast bestuursrechtelijk handhaven. De deken is niet verplicht bij overtreding van de in de Wwft genoemde voorschriften een bestuurlijke sanctie op te leggen; bij het bepalen van de handhavingsmethode (formeel/informeel, tuchtrechtelijk/bestuursrechtelijk) maakt hij de inschatting welk handhavingsinstrument in het specifieke geval het meest effectief zal zijn in het beeindigen van de overtreding of in het voorkomen dat de overtreding opnieuw plaatsvindt. Indien de deken besluit zijn wettelijke bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden in te zetten bij de handhaving van het bepaalde bij of krachtens de wwft, dan is de deze beleidsregel (dd. 16 januari 2019) van toepassing. 

 

Beleidsregel handhaving WWFT 2018 Rotterdam

Beleidsregel toezicht WWFT 2018 Rotterdam

 

Meer informatie

FATF Report: Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals
A Lawyer's Guide to Detecting and Preventing Money Laundering
The European Commission: Anti-money laundering and counter terrorist financing
www.fiu-nederland.nl