stageverklaring

 

Aan het einde van de stage dient u via raad@advocatenorde-rotterdam.nl een verzoek om afgifte van de stageverklaring te sturen. Dit verzoek is gericht aan de raad van de orde, die toetst of aan de daarvoor geldende vereisten is voldaan.

Het verzoek tot afgifte van de stageverklaring kan al kort voor het einde van de stageduur worden ingediend, mits is voldaan aan de vereisten van artikel 3.2 lid 1 onder a en b Voda. De raad van de orde hanteert daarbij geen strikte termijn, maar u kunt denken aan één of twee maanden van te voren.

Bij het verzoek tot afgifte van de stageverklaring moeten als bijlagen de volgende documenten worden gevoegd:

  1. Het laatste patroonsverslag.
  2. Een kopie van het opleidingspaspoort en een uitdraai van de activiteiten. Die kunt u opvragen bij het Jonge Baliebestuur.
  3. Een kopie van uw opleidingscertificaat van de beroepsopleiding advocatuur. U ontvangt dit certificaat van de algemene raad van de NOvA als u de beroepsopleiding met succes voltooit (artikel 3.21 Voda).
  4. Het ingevulde formulier praktijkervaring. In het formulier moet gemotiveerd worden aangegeven dat u heeft voldaan aan de praktijkervaringseisen zoals bedoeld in artikel 3.9 lid 1 Voda. De raad van de orde kan daarbij vragen om bewijs.

 

De Vereniging De Jonge Balie Rotterdam (de Jonge Balie) heeft in samenwerking met de raad van de orde de wijze van aanvragen van de stageverklaring en de eisen die gesteld worden aan de praktijkervaring, samengevat in het document Aanvragen stageverklaring.

 

Opmerkingen van de raad over zittingservaring en rechtsgebieden