Organisatie

Alle advocaten die kantoor houden in het arrondissement Rotterdam vormen met elkaar de orde van advocaten Rotterdam. Een orde kan gelijkgesteld worden met een vereniging, zij het dat men lid is op grond van de Advocatenwet en niet op grond van een eigen keuze.

Raad van de orde
Deken
College van afgevaardigden
Commissies

 

Raad van DE ORDE

Naast de landelijke orde van advocaten is er per gebied, arrondissement genaamd, een plaatselijke orde van advocaten. Deze plaatselijke orde van advocaten wordt bestuurd door de raad van de orde met als voorzitter de (plaatselijke) deken. De deken en de leden van de raad van de orde zijn ook advocaten.

Samenstelling raad van de orde Rotterdam

De raad van de orde heeft als kerntaak het houden van toezicht op de advocaten in het arrondissement Rotterdam. Het toezicht richt zich op het al dan niet naleven van diverse op de advocatuur van toepassing zijnde verordeningen en andere regelgeving. De leden van de raad van de orde houden zich daarnaast bezig met stagiair- en opleidingsaangelegenheden. Ook houden de leden van de raad van de orde zich bezig met beleid en belangenbehartiging.

De raad van de orde vergadert maandelijks. Ieder lid van de raad van de orde houdt zich bezig met toezicht. Daarnaast heeft ieder lid zijn eigen portefeuille. Zo is er bijvoorbeeld een portefeuillehouder opleiding, gefinancierde rechtsbijstand en strafrecht. In dat kader voert een lid van de raad van de orde gesprekken met allerlei partijen en neemt hij deel aan vergaderingen van commissies van de orde van Rotterdam.

Daarnaast is de raad van de orde, via het Bureau van de orde, aanspreekpunt voor een ieder die vragen heeft over de advocatuur. De raad van de orde mag geen inhoudelijk juridisch advies geven.

WNT verantwoording 2022

 

Deken

De deken is lid van de raad van de orde en zit de vergaderingen van de raad van de orde voor. De deken behandelt klachten, adviezen, bemiddelingen en andere toezichtzaken. Vaak doet hij dit samen met medewerkers van het Bureau van de orde. Daarnaast licht hij de leden van de orde voor over voor hen van belang zijnde aangelegenheden en wijst hij advocaten aan als een rechtzoekende niet of niet tijdig een advocaat bereid vindt om hem zijn diensten te verlenen (onder bepaalde voorwaarden). Ook voert de deken gesprekken met bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Tevens neemt de deken maandelijks deel aan het dekenberaad.

College van afgevaardigden

Het college van afgevaardigden is een inspraakorgaan van de Nederlandse orde van advocaten, een soort advocatenparlement. Het college van afgevaardigden oordeelt over besluiten van de algemene raad, het bestuur van de Nederlandse orde van advocaten. Van het college van afgevaardigden maken advocaten, uit alle arrondissementen in het land, deel uit. Het college bestaat uit zo’n 100 afgevaardigden. Zij worden gekozen door de advocaten in hun arrondissement.

Samenstelling college van afgevaardigden Rotterdam

Commissies

De raad van de orde in het arrondissement Rotterdam wordt bijgestaan door enkele commissies. Iedere commissie heeft ten minste een lid van de raad van de orde als lid. De commissies kunnen de raad van de orde gevraagd en ongevraagd van advies dienen.