OPLEIDING en STAGE

 

De beroepsopleiding ADVOCATEN

De beroepsopleiding advocaten (BA) is verplicht voor alle beginnende advocaten en heeft als doel hen te vormen tot zelfstandige, deskundige en ethisch handelende advocaten. De ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de BA is uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie CPO-Dialogue.

De BA start twee keer per jaar, op 1 maart en 1 september. U dient voordien beëdigd te zijn en u dient u tijdig aan te melden voor de BA. Voor de voorjaarscyclus is de deadline voor aanmelding 1 januari van het voorgaande jaar. Voor de najaarscyclus dient aanmelding uiterlijk 1 juli plaats te vinden.

U ontvangt na de indiening van het beëdigingsverzoek een e-mail van het Bureau van de Rotterdamse orde van advocaten met informatie over de wijze waarop u zich voor de BA moet aanmelden. Nadat u zich heeft aangemeld, stuurt de uitvoeringsorganisatie u een e-mail met uw inloggegevens voor de digitale leeromgeving en nadere instructies.

De BA duurt twee jaar en drie maanden. Het curriculum is als volgt opgebouwd. Aan het begin van de opleiding kiest de advocaat-stagiaire een van de drie leerlijnen: burgerlijk recht, bestuursrecht of strafrecht. Een leerlijn is van belang om de samenhang tussen vakken te bewaken. Een leerlijn bestaat uit een major die in het eerste jaar wordt gevolgd en bijbehorende keuzevakken die in het tweede jaar worden gevolgd. De advocaat-stagiaire kiest aan het begin van de opleiding ook een minor uit een andere leerlijn dan de gekozen leerlijn. De keuzes worden vooral bepaald door de eisen die de praktijk van het kantoor aan de advocaat-stagiaire stelt en hoe deze zich verder wil ontwikkelen. 

Meer informatie over de BA kunt u terugvinden op de website van de beroepsopleiding advocaten. Voor vragen over bijvoorbeeld inroostering, onderwijslocatie en de digitale leeromgeving kunt u terecht bij de uitvoeringsorganisatie (E: info@beroepsopleidingadvocaten.nl, T: 088 - 059 57 00).

Stagiaires verbonden aan een LFS-kantoor (zijnde de stagiaires van NautaDutilh, Houthoff en Loyens & Loeff) kunnen zich wenden tot de LFSO (E: info@thelawfirmschool.nl, T: 088 003 6800).

 

 

OVERIGE OPLEIDINGSMAATREGELEN

Op grond van artikel 3.10 van de Verordening op de advocatuur dient u tien opleidingspunten te behalen en moet u een voldoende behalen voor de pleitoefening.

De opleidingspunten krijgt u door deelname aan activiteiten die de Rotterdamse orde van advocaten laat aanbieden door de Vereniging De Jonge Balie Rotterdam (de Jonge Balie). De Jonge Balie organiseert ook de pleitoefeningen.

Een en ander is nader uitgewerkt in het stage- en opleidingsreglement 2018 en het reglement pleitoefeningen en pleitwedstrijden 2015.

Na ontvangst van uw beëdigingsverzoek ontvangt u van het Bureau van de Rotterdamse orde van advocaten een intakeformulier dat het Bureau nodig heeft voor haar administratie. Verder zal de Jonge Balie over uw beëdiging worden geïnformeerd ten behoeve van uw lidmaatschap. Voor de registratie van uw opleidingspunten ontvangt u een opleidingspaspoort, dat ook in digitale vorm beschikbaar is. Meer informatie over onder meer lidmaatschap en lezingen kunt u lezen op de website van de Jonge Balie.

 

PO-PUNTEN

Advocaat-stagiaires die minstens drie jaar op het tableau ingeschreven staan zijn op grond van artikel 4.2 van de Verordening op de advocatuur verplicht om PO-punten te behalen. Zij dienen hun PO-punten op te geven bij de CCV. 

Beleid vrijstelling herintredende advocaten ex artikel 4.6 Voda

 

BUITENSTAGES (RIO EN OIO)

Voor stagiaires die op het tableau staan ingeschreven in de hoedanigheid van rechter in opleiding (RIO) of officier van justitie in opleiding (OIO) gelden vrijstellingsregels met betrekking tot deelname aan onderwijs. De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft met ingang van 1 augustus 2016 het wijzigingsbesluit buitenstagiaires vastgesteld, waarmee de beleidsregel onderwijs en toetsen BA is gewijzigd.

 

PRAKTIJKERVARING

U dient aan het einde van de stage in staat te zijn om zelfstandig en naar behoren de praktijk uit te oefenen. Artikel 3.9 lid 1 van de Verordening op de advocatuur stelt bovendien drie nadere eisen. U dient tenminste:

  • vijf keer op te treden in rechte in procedures op tegenspraak en de patroon moet ten minste één zitting bijwonen;
  • tien processtukken te maken;
  • ervaring op te doen op twee van de drie hoofdrichtingen van de beroepsopleiding advocatuur of als dat niet mogelijk is, op meerdere rechtsgebieden binnen een hoofdrichting. Dit hoeft niet per se proceservaring te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook advisering betreffen of het maken van contracten of andere juridische documenten.

De raad van de orde heeft over de onder a) en b) bedoelde eisen beleid ontwikkeld dat is terug te vinden in de leden 3 en 4 van artikel 13 van de Beleidsregel stage en patronaat 2022. Meer informatie daarover staat vermeld in de rubriek Stageverklaring.

 

VERKORTING, VERLENGING, OPSCHORTING EN EINDIGEN STAGE

De stage duurt drie jaar. Als er in deeltijd wordt gewerkt, dat wil zeggen minder dan veertig uur, dan wordt de stageduur naar evenredigheid verlengd. Bij deeltijd moet de praktijk minimaal 24 uur per week worden uitgeoefend. Voor een stagiaire-ondernemer geldt een zwaardere norm: minimaal 32 uur per week.

Advocaat-stagiaires die drie jaar na de beëdigingsdatum niet beschikken over het certificaat van de beroepsopleiding en/of de stageverklaring, worden van het tableau geschrapt (artikel 8c lid 3 Advocatenwet). Op grond van artikel 9b lid 2 Advocatenwet kan de raad van de orde op verzoek de stageduur verkorten of verlengen. Op een verzoek tot verkorting wordt de beleidsregel stageverkorting van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten toegepast. Verlenging is mogelijk indien het aannemelijk is dat voor het einde van de termijn de stagiaire alsnog over voldoende praktijkervaring beschikt en dat de ontbrekende verplichtingen binnen die nadere termijn zijn vervuld. 

In artikel 3.4 van de Verordening op de advocatuur wordt geregeld wanneer de stage zonder stageverklaring eindigt of is opgeschort. Opschorting doet zich bijvoorbeeld voor indien de advocaat-stagiaire de praktijk meer dan drie maanden niet uitoefent, behalve wanneer dit het gevolg is van wettelijk zwangerschaps- of bevallingsverlof. 

 

PATRONAAT

De patroon heeft een onmisbare rol in de ontwikkeling van een advocaat-stagiaire. Zijn of haar verantwoordelijkheid is vormgegeven in artikel 3.13 van de Verordening op de advocatuur, het stagebegeleidingsplan en eventuele overige samenwerkingsafspraken met de advocaat-stagiaire. Voor de patroon van een buitenstagiaire, dat wil zeggen een advocaat-stagiaire die is vrijgesteld van de plicht om kantoor te houden bij de patroon, bevat de Beleidsregel stage en patronaat 2022 nog enige bijzondere verplichtingen.

De raad van de orde moet regelmatig schriftelijk door de patroon worden geïnformeerd over het verloop van de stage. Voor de reguliere advocaat-stagiaire, die kantoor houdt bij de patroon en in loondienst is, dient ten minste een maal per jaar verslag te worden gedaan, gerekend vanaf de beëdigingsdatum. Voor de stagiaire-ondernemer en de buitenstagiaire moet dat minimaal om de zes maanden gebeuren. De raad van de orde mag vaker een schriftelijk verslag verlangen. Voor de verslaglegging dient gebruik te worden gemaakt van het formulier patroonsverslag (word)/(pdf)

Voor de stagiaire-ondernemer geldt dat de patroon ook toezicht moet houden op de financiële ontwikkeling van de praktijk. De raad van de orde moet over die financiële ontwikkeling elk half jaar door de stagiaire geïnformeerd worden (artikel 3.12 lid 2 van de Verordening op de advocatuur).

Als een stagiaire van patroon wil wisselen, dient de raad van de orde om toestemming te worden verzocht via een verzoek tot wijziging patronaat. De raad van de orde kan bemiddelen bij het zoeken naar een (tijdelijke) andere patroon als de patroon in de uitoefening van de praktijk is geschorst, de praktijk niet meer uitoefent of om andere reden de stagiaire niet meer kan begeleiden. De stagiaire moet dan aantonen dat hij of zij tevergeefs een nieuwe patroon heeft gezocht. Een verzoek tot bemiddeling laat onverlet dat de stagiaire een nieuwe patroon moet blijven zoeken.

 

MENTORAAT

De raad van de orde is voornemens een mentoraat te introduceren. Daarbij zal iedere advocaat-stagiaire een door de raad van de orde geselecteerde advocaat toegewezen krijgen die als vertrouwenspersoon voor de stagiaire kan dienen. De mentor zal niet werkzaam zijn op het kantoor van de advocaat-stagiaire. De mentor zal tijdens de stage tenminste eenmaal met de stagiaire het verloop van de stage bespreken. Daarbij kunnen eventuele knelpunten of vragen aan de orde komen. Indien de mentor of de stagiaire vaker overleg wensen, kunnen zij dat onderling afspreken. De stagiaire kan ook zelf contact opnemen met de mentor, bijvoorbeeld als hij of zij de begeleiding van de patroon gebrekkig vindt of andere problemen in het werk ervaart.

De mentor zal van de gevoerde gesprekken geen verslag doen aan de patroon. Slechts met toestemming van de advocaat-stagiaire zullen details ter kennisgeving van de deken of de raad van de orde worden gebracht.

De mentor zal één keer per jaar aan de raad van de orde geanonimiseerd rapporteren over de klachten en vragen die hij of zij de afgelopen periode van advocaat-stagiaires voorgelegd heeft gekregen, of zoveel vaker als de mentor dat nuttig oordeelt.

 

BUREAU, portefeuillehouders, JB-bestuur

Voor praktische zaken over de stage kunnen de patroon en advocaat-stagiaire terecht bij het Bureau van de Rotterdamse orde van advocaten of, voor zover het de lokale opleidingsmaatregelen en pleitoefeningen betreft, bij het bestuur van de Jonge Balie.

Indien er door patroon of stagiaire problemen in de samenwerking worden ervaren, kan ieder van hen zich ook wenden tot een van de portefeuillehouders opleidingen van de raad van de orde. Zoals hierboven vermeld, kan de stagiaire zich ook wenden tot zijn of haar mentor.

 

VERHUIZING

Een advocaat-stagiaire die vanuit een ander arrondissement wil overstappen naar het arrondissement Rotterdam dient goedkeuring te krijgen van de Rotterdamse raad van de orde voor zijn stage en nieuwe patroon. Daartoe dient de stagiaire via raad@advocatenorde-rotterdam.nl de volgende documenten toe te zenden:

  • een verzoek tot wijziging patroon met de daarin genoemde bijlagen;
  • een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet. Deze verklaring vraagt u aan bij het arrondissement waar u voor het laatst kantoor heeft gehouden.

Omdat de raad van de orde eens per vier weken vergadert, kan het enige tijd duren voordat uw verzoek is behandeld. Dien het verzoek dus tijdig in en voorkom dat uw oude patronaat eindigt voordat het nieuwe patronaat is goedgekeurd. Anders voldoet u niet aan de vereisten van artikel 9b lid 1 van de Advocatenwet en wordt uw stage opgeschort (artikel 3.4 lid Verordening op de advocatuur). Dit betekent dat u geen advocatuurlijke werkzaamheden mag verrichten totdat het verzoek is goedgekeurd.

Zodra goedgekeurd is verleend, dient u uw kantoorgegevens te wijzigen via MijnOrde.

Wanneer er in de betreffende arrondissementen verschillende stageverplichtingen gelden, zal de Rotterdamse raad van de orde een passende, individuele oplossing bepalen.