Problemen met uw advocaat

 

Bent u ontevreden over uw advocaat? Dat kan gebeuren. In dat geval is het belangrijk te weten wat u kunt doen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

 

Bespreek uw probleem met uw advocaat


Heeft u een klacht over uw advocaat, bespreek deze dan eerst met hem, ook als het om de nota gaat. Misschien heeft u voor zo’n gesprek wat drempelvrees. Maar het uitpraten van een probleem werkt vaak verhelderend, zowel voor u als voor uw advocaat. Deze is er tenslotte ook bij gebaat u zo goed mogelijk bij te staan.

 

Klacht indienen bij het kantoor


Als u een probleem heeft met uw eigen advocaat en uitpraten niet helpt, kunt u een klacht indienen bij het kantoor waar uw advocaat werkt. De klacht wordt dan behandeld volgens de kantoorklachtenregeling. Iedere advocaat heeft zo’n regeling. In de kantoorklachtenregeling staat beschreven hoe de klacht door de klachtenfunctionaris wordt behandeld.

 

Geschillencommissie Advocatuur


Als u er met de advocaat of het kantoor niet uitkomt, dan staat in de kantoorklachtenregeling soms aangegeven dat u uw klacht kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Vooral bij klachten over declaraties kan dat een goede oplossing zijn. Is het advocatenkantoor niet aangesloten bij de Geschillencommissie, dan kunt u uw klacht - voor zover deze niet uitsluitend de hoogte van de declaratie betreft - voorleggen aan de deken.

 

Klacht indienen bij de deken


De deken houdt toezicht op alle advocaten in een bepaalde regio (arrondissement). De deken doet onderzoek naar de klacht en bekijkt daarbij ook of er mogelijkheden zijn het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door bemiddeling. Een klacht bij de deken richt u aan de deken van de orde van advocaten in de regio waar uw advocaat werkt.

De deken volgt in beginsel de leidraad dekenale klachtbehandeling. Afhankelijk van het onderwerp en de ingewikkeldheid van de klacht heeft de deken enige tijd nodig om het onderzoek af te ronden. Aan het eind van het onderzoek laat de deken u en de advocaat weten wat hij van de klacht vindt. Een deken kan geen bindende uitspraak doen over uw klacht.

FAQ Klachten

Voor het indienen van uw klacht, kunt u gebruik maken van dit webformulier. U dient de klacht duidelijk te omschrijven en zo mogelijk te onderbouwen. Alleen de stukken die echt relevant zijn voor uw klacht kunt u als bijlage toevoegen. U hoeft niet het hele dossier toe te sturen. Dient u namens iemand een klacht in, vergeet dan niet om een machtiging mee te sturen.

 

Iemand machtigen voor optreden in klacht (uit naam van Stichting / Vereniging / NV / BV)

Iemand machtigen voor optreden in klacht (uit naam van natuurlijk persoon)

 

Tuchtrechter


Een definitief oordeel over uw klacht kan alleen de tuchtrechter geven. De behandeling van uw klacht eindigt dus niet als het onderzoek van de deken is afgerond. U kunt de deken vragen de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter. Houdt u er wel rekening mee dat u dan € 50,- griffierecht moet betalen.

De raad van discipline is de tuchtrechter. Deze kan advocaten die zich niet aan de regels hebben gehouden vijf verschillende maatregelen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing in de beroepsuitoefening en schrapping als advocaat.

Bij gegrondverklaring van uw klacht zal de raad van discipline bepalen meestal dat de advocaat uw griffierecht en een bedrag aan reiskosten aan u vergoedt. Tevens kan de raad van discipline als bijzondere maatregel een schadevergoeding vaststellen van ten hoogste een bedrag van € 5.000,- (artikel 48b Advocatenwet). Schadevergoeding is in het tuchtrecht een uitzondering.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de raad van discipline, dan kunt u in een aantal gevallen in hoger beroep gaan bij het hof van discipline in Den Haag. De advocaat kan ook in beroep gaan. Het hof bekijkt uw zaak nog eens en stelt vast of de raad van discipline de juiste beslissing heeft genomen of dat de uitspraak moet worden aangepast.