Privacy Statement - Rechtzoekenden

 

De orde van advocaten Rotterdam bestaat uit alle advocaten die kantoor houden binnen het arrondissement Rotterdam. De orde van advocaten Rotterdam wordt bestuurd door de raad van de orde met als voorzitter de deken (hierna gezamenlijk: de orde, wij, onze, ons). Wij zijn er voor iedereen die zijn recht zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft.

De orde respecteert uw privacy en uw persoonsgegevens worden door de orde met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. Dit Privacy Statement is op u van toepassing wanneer u als rechtzoekende contact met de orde opneemt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u meer informatie wilt over de advocatuur, omdat u op zoek bent naar een advocaat of omdat u een klacht wilt indienen tegen een advocaat.

Wanneer u meer wilt weten over de wijze waarop de orde persoonsgegevens van advocaten verwerkt, of hoe de orde met persoonsgegevens omgaat wanneer u een verzoek tot beëdiging indient, kunt u het Privacy Statement Advocaten raadplegen.

 

Verwerkingsverantwoordelijken

De raad van de orde en de deken, zijn gezamenlijk verantwoordelijken ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. De raad van de orde en de deken kunnen samen de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststellen, en werken daarmee nauw samen met het bureau van de orde van advocaten van Rotterdam.

Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen via het bureau van de orde van advocaten Rotterdam. Ons adres is Westblaak 180, 3012 KN in Rotterdam. Telefonisch kunt u het bureau van de Orde bereiken op 010 – 760 5500 en per e-mail via deken@advocatenorde-rotterdam.nl.

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, mevrouw mr. C.M. IJsselstein. U kunt met haar contact opnemen via de contactgegevens van het bureau van de orde van advocaten Rotterdam.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De raad van de orde heeft als kerntaak het houden van toezicht op de advocaten in het arrondissement, zodat de kwaliteit en integriteit van de advocatuur blijft gewaarborgd. Daarnaast is het onze taak om toegang tot het recht te behouden voor rechtzoekenden.

De deken is de voorzitter van de raad van de orde. Daarnaast heeft de deken een eigen wettelijke en toezichthoudende taak, behandelt hij klachten van rechtzoekenden en geeft hij adviezen. Vaak doet de deken dit samen met het bureau van de Rotterdamse orde van advocaten.

De doeleinden waarvoor de orde uw persoonsgegevens verwerkt hangt nauw samen met onze (wettelijke) kerntaken. Deze doeleinden zijn:

 

Toezicht houden op de advocatuur, afhandelen van (tuchtrechtelijke) klachten

 • Ontvangen, onderzoeken, beoordelen en afhandelen van klachten over advocaten.
 • Schikken van klachten, bemiddelen tussen u en een advocaat.
 • Klachten, al dan niet op instructie van de klager, voorleggen aan de bevoegde organen, zoals de raad van discipline.
 • Toezien op de naleving van de Advocatenwet, Gedragsregels advocatuur, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en andere geldende wet- en regelgeving.
 • Innen van griffierechten. Bewaken van de integriteit van de advocatuur, bijhouden van klachten. Informatie verstrekken, vragen beantwoorden en voldoen aan uw (formele) verzoeken
 • Beantwoorden van uw vragen.
 • Voldoen aan uw verzoeken, waaronder informatieverzoeken en verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob).
 • Verstrekken van informatie over de orde.
 • Verstrekken van overige informatie over de advocatuur en de advocatenopleiding.
 • Contact met u onderhouden.
 • Naleven van wet- en regelgeving, waaronder de Algemene wet bestuursrecht.
 • Houden van spreekuren.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De orde kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 

Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u een klacht indient

Voorletters, naam, titel(s), adres en woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens over uw gemachtigde, waaronder diens naam en adres, uw handtekening, achtergrond en inhoud van de klacht en wanneer deze is ontstaan, de zaak waar de klacht betrekking op heeft, uw hoedanigheid in de onderliggende zaak (cliënt, wederpartij, gemachtigde, etc.), of de klacht is besproken met de advocaat, is voorgelegd aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur en/of bij een geschillencommissie, overige gegevens die u verstrekt in uw klacht en daarbij voegt. De orde verwerkt daarnaast gegevens die zijn vermeld in het verweerschrift van de advocaat waartegen uw klacht is gericht alsmede de gegevens die worden uitgewisseld in de loop van de procedure.

 

Persoonsgegevens die de orde van u kan verwerken wanneer u als derde in een klacht wordt genoemd

Voorletters, voor- en achternaam, titel(s), uw rol met betrekking tot de klacht en overige herleidbare gegevens die over u worden verwerkt in het kader van de afhandeling van de klacht.

 

Persoonsgegevens die orde verwerkt om uw vragen en verzoeken te beantwoorden

Voorletters, achternaam, titel(s), adres en woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, achtergrond en inhoud van de vraag of het verzoek en overige herleidbare gegevens die u verstrekt met betrekking tot de vraag of het verzoek.

 

Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?

De orde verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. De orde zal uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze taak van algemeen belang, die in ieder geval gelegen is in het bevorderen van een behoorlijke uitoefening van de rechtspraktijk. De wettelijke taken zijn onder andere vastgelegd in de Advocatenwet, de Verordening op de Advocatuur, de Gedragsregels advocatuur en de Wwft.

Voor zover het verwerken van persoonsgegevens buiten onze wettelijke taken valt, zal de orde uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Met wie kan de orde uw persoonsgegevens delen?

In sommige gevallen maakt de orde gebruik van derde partijen die namens de orde persoonsgegevens verwerkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om hosting partijen en leveranciers van onze IT systemen. Dit zijn zogenaamde verwerkers. De orde selecteert deze derde partijen zorgvuldig en de orde maakt met deze verwerkers afspraken over onder andere beveiliging om te garanderen dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden.

Naast deze derde partijen kan de orde uw persoonsgegevens delen met andere verwerkingsverantwoordelijken. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om uw vraag of verzoek door te verwijzen naar de raad voor de rechtsbijstand of het juridisch loket. Gaat het om een klacht, dan kan de orde uw persoonsgegevens doorgeven aan de raad van discipline of het hof van discipline. Ook kan de orde uw persoonsgegevens delen met andere orden van advocaten of andere bevoegde instanties.

 

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden in Nederland verwerkt. De orde zal uw persoonsgegevens in beginsel niet verstrekken aan organisaties of instellingen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd.

 

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

De orde heeft verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die de orde van u verwerkt te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligt de orde de systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en hanteert de orde een intern autorisatieproces om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot uw persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaart de orde uw persoonsgegevens?

De orde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u een vraag of verzoek heeft ingediend, bewaart de orde uw persoonsgegevens in beginsel voor de duur van 1 jaar nadat uw vraag of verzoek is beantwoord. Wanneer uw verzoek leidt tot een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, kan de orde uw persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met de in deze wet voorgeschreven termijnen.

Wanneer u een klacht heeft ingediend over een advocaat of wanneer u als derde wordt genoemd in een klachtschrift, bewaart de orde uw persoonsgegevens in beginsel 10 jaar, te rekenen vanaf de sluiting van de zaak. Een uitzondering hierop is wanneer de zaak een tuchtzaak wordt. In dat geval kunnen gegevens over deze zaak 70 jaar na sluiting worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden in dat geval alleen voor die duur bewaard indien en voor zover dat noodzakelijk is conform de eisen van de archiefwet.

 

Uw rechten als betrokkene

Iedere betrokkene kan op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u in beginsel het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. De orde merkt op dat deze rechten niet absoluut zijn, en wij steeds een afweging zullen moeten maken tussen onze (toezichthoudende) taken en uw rechten en vrijheden.

Wanneer u uw rechten uitoefent, kunt u uw verzoek sturen aan het contactadres in dit Privacy Statement. Geef daarbij duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. De orde kan u aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren.

 

Klachten

Als u vragen of klachten hebt over de wijze waarop de orde met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact met ons opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in dit Privacy Statement. De orde helpt u graag met het vinden van een oplossing.

Indien wij niet samen tot een oplossing kunnen komen en u van mening blijft dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u hier vinden.

 

Aanpassingen

De orde kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. De orde raadt u aan om dit regelmatig te raadplegen. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 13 januari 2022.

 

Het privacy statement voor rechtzoekenden kunt u ook hier downloaden.