Procedure melding geweld tegen advocaten

 

Bedreiging van hulpverleners - door slachtoffers zelf of omstanders - in de uitoefening van hun taak is geen sporadisch voorkomend verschijnsel meer. Ook advocaten worden met enige regelmaat bedreigd in de uitoefening van hun praktijk, door of namens wederpartijen dan wel door de eigen – voormalige – cliënt. Dit is weliswaar van alle tijden, maar het lijkt steeds vaker voor te komen. Ook dekens blijven niet buiten schot.

 

In dat kader zijn er afspraken gemaakt tussen de dekens en het OM met betrekking tot de procedure bij bedreigingen. De parketten beschikken over speciale units, die bedreiging van hulpverleners en dus ook advocaten in behandeling nemen, de units Bewaken, Beveiligen & Crisisbeheersing (BB&C). Deze OM-medewerkers worden door de Hoofdofficier geïnformeerd na een dreigingsmelding van de deken. Zij nemen dan contact op met de betreffende advocaat om naar aanleiding van diens inlichtingen goed gefundeerd een risicoanalyse te maken, op basis waarvan zij passende maatregelen voorstellen c.q. nemen, in overleg met de bedreigde advocaat.

 

De ervaring is al jarenlang dat alle bedreigingen serieus genomen moeten worden. Om dit optimaal te bereiken is besloten dat op hoog niveau gemeld wordt, rechtstreeks bij het OM. Voor een goed inzicht is het registreren van bedreigingsincidenten van belang. Hierdoor kan een duidelijk beeld ontstaan van de bedreigingen naar aard en effect, zodat beleid kan worden ontwikkeld om zo adequaat mogelijk te kunnen optreden in voorkomende gevallen.

 

Meldingsprocedure


Indien bij u of uw kantoor dreigingen – mondeling, telefonisch dan wel schriftelijk – binnenkomen, waarvan u meent dat deze moeten worden opgevolgd, verzoek ik u daarover met de deken, dan wel met de stafjuristen van het Bureau van de Orde contact op te nemen, liefst met een duidelijke schets van de casus.


De deken zal een snelle eerste en summiere screening doen, waarna – steeds in overleg met de betrokken advocaat – gemeld wordt bij de Hoofdofficier van Justitie. Deze meldt door aan het hoofd van de unit BB&C. BB&C medewerkers nemen contact op met de betreffende advocaat voor de risicoanalyse. Doorgaans is dit een bijzonder snelle opvolging. De BB&C medewerkers bespreken met de advocaat hun analyse, advies en de daaruit voortvloeiende acties, koppelen terug naar de HOvJ en/of de regio officier. Ook worden afspraken gemaakt over een rechtstreekse contactpersoon bij het OM, zodat indien nodig snelle opvolging gewaarborgd is en niet via het politie traject hoeft te worden gewerkt.

 

De communicatie tussen deken en HOvJ is snel en goed, evenals met de president van de rechtbank in voorkomende gevallen, ook buiten kantooruren.