STAGE- EN OPLEIDINGSREGLEMENT 2018


De raad van de orde in het arrondissement Rotterdam,

in aanmerking nemende, dat:

- vanwege de aanpassing van de Beleidsregels inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de advocatuur het stage- en opleidingsreglement aanpassing behoeft;

stelt de volgende regels vast:
1. Om te voldoen aan de eisen van artikel 3.10 van de Verordening op de advocatuur, getiteld Activiteiten in arrondissement, dient de stagiaire:

• tien lezingen (elk 1 punt) bij te wonen, waarvan de organisatie door de raad van de orde is gedelegeerd aan de Vereniging De Jonge Balie Rotterdam, hierna: "de Jonge Balie", onder voorafgaande goedkeuring van de raad van de orde;
• deel te nemen aan en een voldoende te behalen voor de door de Jonge Balie, onder verantwoordelijkheid van de raad van de orde, georganiseerde pleitoefeningen. Het rooster voor de pleitoefeningen wordt vastgesteld door de Jonge Balie.

2. Het bijwonen van een lezing kan worden gecompenseerd door het deelnemen aan of bijwonen van een activiteit die de Jonge Balie van tijd tot tijd organiseert en waaraan de Jonge Balie, met instemming van de raad van de orde, één of meer opleidingspunten heeft toegekend, zoals het politiesurveillanceproject (1 punt), het deurwaardersproject (1 punt), de cursus jaarrekening lezen (1 punt), de buitenlandse Jonge Balie reis (1 punt) en het inhoudelijke gedeelte van het jaarlijkse Jonge Baliecongres (1 punt per dagdeel met een maximum van 2 punten).

Niet meer dan vier lezingen kunnen op bovenstaande wijze worden gecompenseerd. Met andere woorden: elke stagiaire moet minimaal zes lezingen bijwonen alsmede deelnemen aan een pleitoefening en daarvoor een voldoende halen.

3. De stagiaire zal zo spoedig mogelijk na de beëdiging kennis maken met de leden van de rechterlijke macht op de daartoe aangegeven wijze.

4. De patroon bevordert dat de stagiaire lid is van de Jonge Balie en stelt de stagiaire in de gelegenheid aan de activiteiten van de Jonge Balie deel te nemen. Overgangsrecht:

Dit reglement treedt in werking met ingang van 18 oktober 2018.


Rotterdam, 18 oktober 2018

Namens de raad van de orde,

 


P. Hanenberg P.A. van Lange
Deken Secretaris

 

Het getekende stage- en opleidingsreglement 2018 kunt u hier downloaden.