De beëdiging

 

Let op! deadline BeËdigingsverzoek 

 

Om tijdig beëdigd te kunnen worden voor deelname aan de voorjaarscyclus van de beroepsopleiding advocaten (BA) die aanvangt op 1 maart van ieder jaar, dient u uiterlijk 15 december van het daaraan voorafgaande jaar uw beëdigingsverzoek in te dienen.

Om tijdig beëdigd te kunnen worden voor deelname aan de najaarscyclus van de BA die aanvangt op 1 september van ieder jaar, dient u uiterlijk 15 juni van dat jaar uw beëdigingsverzoek in te dienen.

 

Nuttige en belangrijke formulieren met betrekking tot de beëdiging: 

 

Webformulier Verzoek tot beëdiging

Formulier verzoek tot Goedkeuring stage en patroon

Formulier verzoek tot Goedkeuring stage en patroon 'stage in dienst'

Formulier verzoek tot Goedkeuring stage en patroon voor stagiaire-ondernemer

Formulier verzoek tot Vrijstelling kantoor te houden bij de patroon en goedkeuring stage en patroon

Formulier verzoek tot Wijziging patroon

Model verzoekschrift tot beëdiging

Nieuw VOG NP aanvraagformulier per feb 2018

Instructie stagebegeleidingsplan

 

BEËDIGING ALS ADVOCAAT


Een verzoek tot beëdiging dient te worden ingediend bij de Raad van de orde in het arrondissement waar u wenst te gaan werken, onder gelijktijdige toezending van het verzoek tot goedkeuring stage en patroon (in enkelvoud). Het verzoekschrift dient u in via het webformulier (link).

Bij het verzoek tot beëdiging dient u de navolgende stukken te overleggen:
1. kopie geldig identiteitsbewijs (met doorhaling van het burgerservicenummer);
2. kopie van uw master- en bachelorbul (of doctoraalbul) met alle supplementen, hieruit dient civiel effect te blijken;
3. kopie van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die niet ouder mag zijn dan drie maanden (zie hierna voor nadere informatie) en
4. CV/aanmeldformulier???

Bij een verzoekt tot herbeëdiging dienen tevens te worden overgelegd:
5. een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar u eerder stond ingeschreven;
6. (indien u reeds beschikt over een stageverklaring) een kopie van uw stageverklaring.

 

Houdt u er rekening mee dat u het verzoekschrift en alle daarbij behorende documenten, alsmede het verzoek tot goedkeuring stage en patroon in aparte bijlagen dient bij te voegen. Verder dient u de originele verklaring omtrent gedrag (VOG) per post na te zenden aan het Bureau van de Orde (postbus 516, 3000 AM ROTTERDAM).

Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken (inclusief originele VOG), acht de Raad van de Orde het verzoek ingediend en wordt door de Raad van de Orde beoordeeld of uw verzoek in behandeling kan worden genomen (artikel 4 Advocatenwet). Tenzij de Raad weigert het verzoek in behandeling te nemen, zendt de Raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Rotterdam ten behoeve van de verzoeker. Dit geschiedt uitsluitend indien u aan de benodigde voorwaarden ten behoeve van de beëdiging in het arrondissement Rotterdam heeft voldaan.


De eerste voorwaarde is de kennismaking met diverse leden van de Raad van de Orde. Na indiening van het verzoekschrift ontvangt u per e-mail informatie over de gang van zaken bij deze kennismaking. Mocht u naar aanleiding hiervan toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. van der Wel-Bouwhuis van het Bureau van de Orde (telefonisch 010-760 55 00 of per e-mail via raad@advocatenorde-rotterdam.nl). Mevrouw Van der Wel is op woensdag niet aanwezig.


Verder dient bij stagiaires het verzoek tot goedkeuring stage en patroon door de Raad van de Orde akkoord te worden bevonden. Stagiaires ontvangen schriftelijk bericht, zodra de Raad van de Orde hier een beslissing over heeft genomen.


Zodra de Raad van de Orde het verzoekschrift aan de Rechtbank Rotterdam heeft verzonden, ontvangt u hiervan per e-mail bericht. De Rechtbank neemt vervolgens contact met u op om te laten weten op welke datum u beëdigd zult worden. De rechtbank hanteert hiervoor vaste data, afwijking hiervan is in beginsel niet mogelijk.

 

 

Bij het verzoek tot beëdiging moeten de in de wet aangegeven bijlagen met betrekking tot je opleiding en persoonlijke status worden gevoegd. Eén van de bijlagen is een Verklaring Omtrent het Gedrag; de VOG voor een natuurlijk persoon. De VOG dient in origineel toegezonden te worden.

De VOG wordt verstrekt door de Dienst JUSTIS van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het COVOG beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van 10 jaren (sinds december 2014) in verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt. Meer informatie over de aanvraag van een VOG zie de website van JUSTIS/VOG

 

Om tijdig beëdigd te kunnen worden voor deelname aan de voorjaarscyclus van de beroepsopleiding advocaten (BA) die aanvangt op 1 maart van ieder jaar, dient u uiterlijk 15 december van het daaraan voorafgaande jaar uw beëdigingsverzoek in te dienen.

Om tijdig beëdigd te kunnen worden voor deelname aan de najaarscyclus van de BA die aanvangt op 1 september van ieder jaar, dient u uiterlijk 15 juni van dat jaar uw beëdigingsverzoek in te dienen.

Het verzoekschrift dient u in via het webformulier via deze link . Houdt u er rekening mee dat u het verzoekschrift en alle daarbij behorende documenten, alsmede het verzoek goedkeuring stage en patroon in aparte bijlagen dient bij te voegen. Voorts dient u de originele VOG per post na te zenden aan het bureau van de orde.


HER-BEËDIGING

 

Bij herintreding nadat een advocaat enige tijd niet op het landelijk tableau heeft gestaan moet opnieuw beëdiging plaatsvinden. Dit geschiedt via het indienen van een beëdigingsverzoek (in enkelvoud) bij de raad van de orde in het arrondissement waar het kantoor gevestigd is of zal worden. Bij dit verzoek moeten de in de wet vermelde bijlagen worden gevoegd. De (originele) VOG is ook voor her-beëdiging vereist en de terugkijktermijn is eveneens 10 jaren.

Het aanvraagformulier voor het aanvragen van een VOG vindt u hier. Meer informatie vindt u op de website van de Dienst JUSTIS. Een toelichting bij het formulier en bij het screeningsprofiel staan eveneens op de website.

Het verzoekschrift dient u in via het webformulier via deze link. Houdt u er rekening mee dat u het verzoekschrift en alle daarbij behorende documenten in aparte bijlagen dient bij te voegen. Voorts dient u de originele VOG per post na te zenden aan het bureau van de orde.


WIJZIGINGSBESLUIT BUITENSTAGES (RIO EN OIO)

 

Bijgaand ter informatie het door de algemene raad vastgestelde Wijzigingsbesluit buitenstages, waarmee de Beleidsregel onderwijs en toetsen BA wordt gewijzigd. Dit Wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016. Klik hier.